Aanmelden
Prijslijst

Vergoedingen 2024

 

Generalistische Basis GGZ

De GGZ wordt ingedeeld in drie categorieën:

 

• Huisartsenzorg met praktijkondersteuning GGZ (POH-GGZ)

• Generalistische Basis GGZ

• Specialistische GGZ

 

Angst en Trauma Gouda biedt behandelingen aan die vallen onder de Generalistische Basis GGZ. Deze kortdurende zorg is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige psychische stoornissen.

 

Vergoedingen

Angst en Trauma Gouda heeft voor 2024 met alle zorgverzekeraarsgroepen contracten afgesloten. De sessies worden bij gecontracteerde zorg vergoed vanuit het basispakket van je zorgverzekering. Er is sprake van vergoeding indien er een DSM stoornis (diagnose) bij je is vastgesteld die onder verzekerde zorg valt. Zorgverzekeraars maken een scheiding tussen psychische klachten en psychische stoornissen. Als je klachten tijdens de intakefase niet blijken te voldoen aan de criteria van een DSM stoornis, word je terugverwezen naar de huisarts. Dit is ook het geval als je klachten ernstiger blijken dan gedacht en behandeling binnen de Specialistische GGZ behoeven.

 

Een aantal DSM stoornissen, zoals de aanpassingsstoornissen, sommige enkelvoudige fobieën of rouwproblematiek, wordt door de zorgverzekeraars uitgesloten van vergoeding. Wanneer dit het geval is, is er sprake van niet verzekerde zorg die valt onder een zogenoemde onverzekerde prestatie (OVP). De kosten daarvan zijn voor je eigen rekening en worden per maand in rekening gebracht. Het sessietarief dat in dit geval gehanteerd wordt is €95,00. Soms worden deze kosten vergoed vanuit een aanvullende verzekering. Dit kan je terugvinden in je polis. 

 

In 2024 bedraagt het wettelijk verplichte eigen risico €385,- per jaar. Als dit nog niet verrekend is met andere verkregen zorg, wordt dit door je zorgverzekeraar in mindering gebracht op je vergoedingen.

 

Zorgprestatiemodel

Per 1 januari 2022 is er een nieuw bekostigingssysteem voor de GGZ: het zorgprestatiemodel. In het oude bekostigingsmodel werd de rekening pas aan het einde van een behandeltraject verstuurd. In het zorgprestatiemodel worden behandelingen niet meer als traject afgerekend, maar als losse onderdelen, oftewel zorgprestaties. Een sessie bij de psycholoog of een inhoudelijk telefoongesprek of e-mail contact met de psycholoog is bijvoorbeeld een zorgprestatie. De zorgprestaties staan op de rekening die de zorgverlener aan jou of je zorgverzekeraar stuurt. Zo is duidelijk voor welke zorg jij of je zorgverzekeraar betaalt. Je kunt bv precies zien wie je tijdens een consult hebt gesproken en hoeveel tijd daarvoor in rekening is gebracht.* Ook wordt de rekening gestuurd kort nadat de zorgprestaties plaats hebben gevonden, bv na een maand. De tarieven van de prestaties zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Hierin is zowel de directe contacttijd als de indirecte tijd verwerkt (denk aan voorbereiding, overleg met een huisarts, verslaglegging en administratie).

 

In het zorgprestatiemodel legt je zorgverlener een zorgenaamd zorgvraagtype vast. Het zorgvraagtype geeft informatie over je zorgvraag. Je zorgverlener kan dit bv gebruiken bij het opstellen van een behandelplan. Soms wordt het zorgvraagtype tijdens de behandeling opnieuw bepaald om verandering duidelijk te maken. Het zorgvraagtype vind je ook terug op je rekening.

 

 

* De tijd die in de agenda voor je was ingepland, bepaalt het tarief, ook als het consult in werkelijkheid iets korter of langer duurde. Als je op één dag meerdere keren contact hebt gehad met je zorgverlener, bv via e-mail of chat, dan kan dit als 1 consult op de rekening staan.